Support

1. Dataskydd i korthet
Allmän information
Följande information ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker denna webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. Detaljerad information om ämnet dataskydd finns i vår dataskyddsdeklaration som anges under denna text.

Datainsamling på denna webbplats
Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?
Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Du hittar operatörens kontaktuppgifter i avsnittet ”Information om den registeransvarige” i denna sekretesspolicy.

Hur samlar vi in dina uppgifter?
Å ena sidan samlas dina uppgifter in när du lämnar dem till oss. Det kan röra sig om till exempel uppgifter som du anger i ett kontaktformulär. Andra uppgifter samlas in automatiskt eller med ditt samtycke av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Det rör sig i första hand om tekniska uppgifter (t.ex. webbläsare, operativsystem eller
tid för sidvisning). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du går in på denna webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter till?
En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbplatsen tillhandahålls utan fel. Andra uppgifter kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du när det gäller dina uppgifter?
Du har rätt att när som helst kostnadsfritt få information om ursprung, mottagare och syfte med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära rättelse eller radering av dessa uppgifter. Om du har gett ditt samtycke till databehandling kan du när som helst återkalla detta samtycke för framtiden. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa omständigheter. Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.
Du kan när som helst kontakta oss om du har ytterligare frågor om dataskydd.

Analysverktyg och verktyg från tredjepartsleverantörer
När du besöker denna webbplats kan ditt surfbeteende utvärderas statistiskt. Detta sker
huvudsakligen med så kallade analysprogram. Detaljerad information om dessa analysprogram finns i följande sekretesspolicy.

2. Värdskap
Vi hostar innehållet på vår webbplats hos följande leverantör:

Extern hosting
Denna webbplats har en extern värd. De personuppgifter som samlas in på denna webbplats lagras på värdföretagets/värdföretagens servrar. Detta kan omfatta IP-adresser, kontaktförfrågningar, meta- och kommunikationsdata, avtalsdata, kontaktuppgifter, namn, åtkomst till webbplatsen och andra data som genereras via en webbplats. Extern hosting utförs i syfte att fullgöra avtal gentemot våra potentiella och befintliga kunder (art. 6 para. 1 lit. b GDPR) och i intresse av säker, snabb och effektiv tillhandahållande av vårt onlineerbjudande av en professionell leverantör (art. 6 para. 1 lit. f GDPR). Om ett motsvarande samtycke har begärts utförs behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 para. 1 lit. a GDPR och § 25 para. 1 TTDSG, i den mån samtycket inkluderar lagring av cookies eller tillgång till information i användarens terminalenhet (t.ex. enhets fingeravtryck) i den mening som avses i TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst. Våra värdar kommer endast att behandla dina uppgifter i den utsträckning som krävs för att uppfylla sina prestationsåtaganden och följa våra instruktioner med avseende på dessa uppgifter.

Vi använder följande hoster(s):
Loopia AB
Kopparbergsvägen 8
722 13 Västerås

Behandling av order
Vi har ingått ett databehandlingsavtal (DPA) för användningen av den ovan nämnda tjänsten. Detta är ett avtal som föreskrivs i dataskyddslagen och som garanterar att det endast behandlar personuppgifterna för våra webbplatsbesökare i enlighet med våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

3. Allmänna anmärkningar och obligatorisk information
Skydd av personuppgifter
Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna sekretesspolicy.
När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. Denna integritetspolicy förklarar vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder dem till. Den förklarar också hur och i vilket syfte detta görs. Vi vill påpeka att dataöverföring via Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan vara föremål för säkerhetsproblem. Ett fullständigt skydd av uppgifterna mot åtkomst från tredje part är inte möjligt.

Anmärkning om det ansvariga organet
Den personuppgiftsansvarige för databehandlingen på denna webbplats är:
Hörmann Svenska AB
Skjutbanevägen 10
703 69 ÖREBRO
Telefon: 010-19 00 200
E-post: info@hoermann.se

Personuppgiftsansvarig är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, epostadresser, etc.).

Lagringstid
Om inte en mer specifik lagringsperiod har angetts i denna integritetspolicy, kommer dina personuppgifter att finnas kvar hos oss tills syftet med databehandlingen inte längre gäller. Om du gör gällande en berättigad begäran om radering eller återkallar ditt samtycke till databehandling, kommer dina uppgifter att raderas om vi inte har andra lagligt tillåtna skäl att lagra dina personuppgifter (t.ex. lagringstider enligt skatte- eller handelslagstiftning); i det senare fallet kommer raderingen att ske efter att dessa skäl inte längre gäller.

Allmän information om den rättsliga grunden för databehandling på denna webbplats
Om du har samtyckt till databehandling behandlar vi dina personuppgifter på grundval av artikel 6.1 a i GDPR eller artikel 9.2 a i GDPR, i den mån särskilda kategorier av uppgifter behandlas i enlighet med artikel 9.1 i GDPR. I händelse av uttryckligt samtycke till överföring av personuppgifter till tredjeländer utförs databehandling också på grundval av art. 49 para. 1 lit. a GDPR. Om du har samtyckt till lagring av cookies eller åtkomst till information i din slutenhet (t.ex. via enhetens fingeravtryck), utförs databehandlingen också på grundval av § 25 (1) TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst. Om dina uppgifter krävs för att fullgöra ett avtal eller för att genomföra åtgärder före avtalets ingående, behandlar vi dina uppgifter på grundval av artikel
6.1 b i GDPR. Dessutom behandlar vi dina uppgifter om det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse på grundval av artikel 6.1 c i GDPR. Databehandling kan också utföras på grundval av vårt legitima intresse i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Information om de relevanta rättsliga grunderna i varje enskilt fall ges i följande stycken i denna sekretesspolicy.

Ombud för dataskydd
Vi har utsett ett dataskyddsombud.
Jens Paul
Nemesis Consulting GmbH
Carl-Schurz-Str. 21-23
66953 Pirmasens
E-post: dataprotection@hoermann.com

Mottagare av personuppgifter
Som en del av vår affärsverksamhet samarbetar vi med olika externa organisationer. I vissa fall är det också nödvändigt att överföra personuppgifter till dessa externa organisationer. Vi lämnar endast ut personuppgifter till externa organ om det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal, om vi är skyldiga att göra det enligt lag (t.ex. att lämna ut uppgifter till skattemyndigheter), om vi har ett berättigat intresse av överföringen enligt artikel 6.1 f i GDPR eller om en annan rättslig grund tillåter överföringen av uppgifter. Vid användning av personuppgiftsbiträden vidarebefordrar vi
endast våra kunders personuppgifter på grundval av ett giltigt avtal om orderhantering. Vid gemensam bearbetning ingås ett avtal om gemensam bearbetning.

Återkallande av ditt samtycke till databehandling
Många databehandlingsåtgärder är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Lagligheten i den databehandling som utförts fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Rätt att invända mot insamling av uppgifter i särskilda fall och mot
direktmarknadsföring (art. 21 GDPR)
OM BEHANDLINGEN AV UPPGIFTERNA GRUNDAR SIG PÅ ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F GDPR, HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER AV SKÄL SOM HÄNFÖR SIG TILL DIN SÄRSKILDA SITUATION; DETTA GÄLLER ÄVEN FÖR PROFILERING SOM BASERAS PÅ DESSA BESTÄMMELSER. RESPEKTIVE RÄTTSLIG GRUND SOM BEHANDLINGEN BASERAS PÅ FINNS I DENNA INTEGRITETSPOLICY. OM DU INVÄNDER KOMMER VI INTE LÄNGRE ATT BEHANDLA DINA BERÖRDA PERSONUPPGIFTER OM VI INTE KAN VISA TVINGANDE BERÄTTIGADE SKÄL
FÖR BEHANDLINGEN SOM VÄGER TYNGRE ÄN DINA INTRESSEN, RÄTTIGHETER OCH FRIHETER ELLER OM BEHANDLINGEN TJÄNAR TILL ATT FASTSTÄLLA, UTÖVA ELLER FÖRSVARA RÄTTSLIGA ANSPRÅK (INVÄNDNING ENLIGT ARTIKEL 21.1 GDPR).

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING, HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER FÖR SÅDAN MARKNADSFÖRING; DETTA GÄLLER ÄVEN PROFILERING I DEN UTSTRÄCKNING DEN ÄR RELATERAD TILL SÅDAN DIREKT MARKNADSFÖRING. OM DU INVÄNDER KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER DÄREFTER INTE LÄNGRE ATT ANVÄNDAS FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING (INVÄNDNING ENLIGT ART. 21.2 GDPR).

Rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten
I händelse av överträdelser av GDPR har registrerade rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de har sin vanliga vistelseort, sin arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen. Rätten att överklaga påverkar inte andra administrativa eller rättsliga rättsmedel.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal överlämnade till dig eller till en tredje part i ett allmänt använt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan registeransvarig, kommer detta endast att ske om det är tekniskt genomförbart.

Information, korrigering och radering
Inom ramen för tillämpliga rättsliga bestämmelser har du rätt att när som helst få kostnadsfri information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och syftet med databehandlingen och, om nödvändigt, rätt till korrigering eller radering av dessa uppgifter. D kan när som helst kontakta oss om du har ytterligare frågor om personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandling
Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du kan när som helst kontakta oss för att göra detta. Rätten till begränsning av behandlingen finns i följande fall:

• Om du bestrider riktigheten av dina personuppgifter som lagras av oss behöver vi i
allmänhet tid för att kontrollera detta. Under tiden som granskningen pågår har du
rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
• Om behandlingen av dina personuppgifter var/är olaglig kan du begära begränsning av
databehandlingen istället för radering.
• Om vi inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för att utöva,
försvara eller hävda rättsliga anspråk, har du rätt att begära begränsning av
behandlingen av dina personuppgifter istället för att de raderas.
• Om du har lämnat in en invändning i enlighet med artikel 21.1 i GDPR måste en
avvägning göras mellan dina och våra intressen. Så länge det ännu inte är fastställt
vems intressen som väger tyngst har du rätt att begära att behandlingen av dina
personuppgifter begränsas.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får dessa uppgifter – förutom lagring – endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl som rör viktiga allmänna intressen i Europeiska unionen eller i en medlemsstat.

SSL- eller TLS-kryptering
Denna webbplats använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda
överföringen av konfidentiellt innehåll, till exempel beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör. Du känner igen en krypterad anslutning på att adressraden i webbläsaren ändras från ”http://” till ”https://” och på låssymbolen i din webbläsarrad.
Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de uppgifter som du överför till oss inte läsas av tredje part.

Invändning mot reklam via e-post
Vi motsätter oss härmed användningen av kontaktuppgifter som publicerats inom ramen för vår skyldighet att tillhandahålla ett rättsligt meddelande i syfte att skicka oönskad reklam och informationsmaterial. Operatörerna av denna webbplats förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad sändning av reklaminformation, till exempel skräppost.

4. Datainsamling på denna webbplats
Kakor
Våra webbsidor använder så kallade ”cookies”. Cookies är små datapaket och orsakar ingen skada på din slutenhet. De lagras på din enhet antingen tillfälligt under en session (sessionscookies) eller permanent (permanenta cookies). Sessionscookies raderas automatiskt i slutet av ditt besök. Permanenta cookies lagras på din enhet tills du själv raderar dem eller tills de raderas automatiskt av din webbläsare.

Cookies kan härröra från oss (förstapartscookies) eller från tredjepartsföretag (så kallade
tredjepartscookies). Tredjepartscookies gör det möjligt att integrera vissa tjänster från
tredjepartsföretag på webbplatser (t.ex. cookies för bearbetning av betaltjänster).
Cookies har olika funktioner. Många cookies är tekniskt nödvändiga, eftersom vissa funktioner på webbplatsen inte skulle fungera utan dem (t.ex. varukorgsfunktionen eller visning av videor). Andra cookies kan användas för att analysera användarnas beteende eller för reklamändamål. Cookies som krävs för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen, för att tillhandahålla vissa funktioner som du har begärt (t.ex. för varukorgsfunktionen) eller för att optimera webbplatsen (t.ex. cookies för att mäta webbpublik) (nödvändiga cookies) lagras på grundval av artikel 6 para. 1 lit. f GDPR, såvida ingen annan rättslig grund anges. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att lagra nödvändiga cookies för ett tekniskt felfritt och optimerat tillhandahållande av sina tjänster. Om samtycke till lagring av cookies och jämförbar igenkänningsteknik har begärts, utförs behandlingen uteslutande på grundval av detta
samtycke (art. 6 para. 1 lit. a GDPR och § 25 para. 1 TTDSG); samtycke kan återkallas när som helst.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta godkännande av cookies för vissa fall eller i allmänhet och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om cookies avaktiveras kan funktionaliteten på denna webbplats vara begränsad.
Du kan ta reda på vilka cookies och tjänster som används på denna webbplats i denna
sekretesspolicy.

Förfrågan via e-post, telefon eller fax
Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din förfrågan inklusive alla
personuppgifter (namn, förfrågan) att lagras och bearbetas av oss i syfte att behandla din
förfrågan. Vi kommer inte att vidarebefordra dessa uppgifter utan ditt samtycke.
Dessa uppgifter behandlas på grundval av artikel 6.1 b i GDPR om din förfrågan är relaterad till fullgörandet av ett avtal eller är nödvändig för genomförandet av åtgärder före avtalets ingående. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av en effektiv behandling av de förfrågningar som riktas till oss (art. 6.1 f GDPR) eller på ditt samtycke (art. 6.1 a GDPR) om detta har begärts; samtycket kan återkallas när som helst.

De uppgifter som du skickar till oss via kontaktförfrågningar kommer att finnas kvar hos oss tills du ber oss att radera dem, återkalla ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagringen inte längre gäller (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska lagbestämmelser – i synnerhet lagstadgade lagringstider – förblir opåverkade.

5. Analysverktyg och reklam
Google Tag Manager
Vi använder Google Tag Manager. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Tag Manager är ett verktyg som gör det möjligt för oss att integrera spårnings- eller statistikverktyg och annan teknik på vår webbplats. Google Tag Manager i sig skapar inga användarprofiler, lagrar inga cookies och genomför inga oberoende analyser. Den används endast för att hantera och visa de verktyg som integreras via den. Google Tag Manager registrerar dock din IP-adress, som också kan överföras till Googles moderbolag i USA.

Google Tag Manager används på grundval av artikel 6.1 lit. f i GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att snabbt och okomplicerat kunna integrera och hantera olika verktyg på sin webbplats. Om ett motsvarande samtycke har begärts utförs behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 para. 1 lit. a GDPR och § 25 para. 1 TTDSG, i den mån samtycket inkluderar lagring av cookies eller tillgång till information i användarens terminalenhet (t.ex. enhets fingeravtryck) i den mening som TTDSG avser. Samtycket kan återkallas när som helst.

Företaget är certifierat i enlighet med ”EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF är ett avtal mellan Europeiska unionen och USA som syftar till att säkerställa efterlevnaden av europeiska dataskyddsstandarder för databehandling i USA. Varje företag som är certifierat enligt DPF förbinder sig att följa dessa dataskyddsstandarder. Ytterligare information om detta kan erhållas från leverantören på följande länk: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participantdetail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Analytics
Denna webbplats använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantör är Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gör det möjligt för webbplatsoperatören att analysera beteendet hos
webbplatsens besökare. I samband med detta får webbplatsoperatören olika användningsdata, t.ex. sidvisningar, besökets längd, använda operativsystem och användarens ursprung. Dessa uppgifter sammanfattas i ett användar-ID och tilldelas webbplatsbesökarens respektive slutenhet.

Vi kan också använda Google Analytics för att bland annat registrera dina mus- och scrollrörelser och klick. Google Analytics använder också olika modelleringsmetoder för att komplettera de registrerade dataposterna och använder maskininlärningstekniker för dataanalys.

Google Analytics använder teknik som gör det möjligt att känna igen användaren i syfte att analysera användarbeteendet (t.ex. cookies eller enhetsfingeravtryck). Den information som Google samlar in om användningen av denna webbplats överförs i allmänhet till en Google-server i USA och lagras där.
Användningen av denna tjänst baseras på ditt samtycke i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a GDPR och § 25 para. 1 TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.
Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information hittar du här: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Företaget är certifierat i enlighet med ”EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF är ett avtal mellan Europeiska unionen och USA som syftar till att säkerställa efterlevnaden av europeiska dataskyddsstandarder för databehandling i USA. Varje företag som är certifierat enligt DPF förbinder sig att följa dessa dataskyddsstandarder. Ytterligare information om detta kan erhållas från leverantören på följande länk: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participantdetail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

IP-anonymisering
Google Analytics IP-anonymisering är aktiverad. Detta innebär att din IP-adress trunkeras av Google inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra stater som undertecknat avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den överförs till USA. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och trunkeras där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att analysera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att förse webbplatsoperatören med andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Den IP-adress som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data.

Plugin för webbläsare
Du kan förhindra att Google samlar in och bearbetar dina uppgifter genom att ladda ner och installera det webbläsarinsticksprogram som finns på följande länk:
Installera: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Mer information om hur Google Analytics hanterar användardata finns i Googles sekretesspolicy:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Behandling av order
Vi har ingått ett avtal om orderhantering med Google och uppfyller de strikta kraven från de tyska dataskyddsmyndigheterna när vi använder Google Analytics.

Google-optimering
Vi har integrerat Google Optimise på denna webbplats. Leverantören är Google Irland
Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (nedan kallat Google Optimise).

Google Optimize gör det möjligt för oss att optimera vår webbplats genom att genomföra tester (A/B-testning) och personanpassa webbplatsen. För detta ändamål behandlar Google Optimize IP-adressen för besökare på webbplatsen. De insamlade personuppgifterna kan sedan bearbetas av andra analysverktyg.

Användningen av Google Optimize grundar sig på art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR.
Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att optimera utformningen av sin onlinenärvaro. Om ett motsvarande samtycke har begärts utförs behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 para. 1 lit. a GDPR och § 25 para. 1 TTDSG, i den mån samtycket inkluderar lagring av cookies eller åtkomst till information i användarens terminalenhet (t.ex. för enhets fingeravtryck) i den mening som TTDSG avser. Samtycket kan återkallas när som helst.

Ytterligare information finns i leverantörens sekretesspolicy på
https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här https://policies.google.com/privacy/frameworks och
https://privacy.google.com/businesses/controllertermer/mccs/.

 

Företaget är certifierat i enlighet med ”EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF är ett avtal mellan Europeiska unionen och USA som syftar till att säkerställa efterlevnaden av europeiska dataskyddsstandarder för databehandling i USA. Varje företag som är certifierat enligt DPF förbinder sig att följa dessa dataskyddsstandarder. Ytterligare information om detta kan erhållas från leverantören på följande länk: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant- detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Behandling av order
Vi har ingått ett databehandlingsavtal (DPA) för användningen av den ovan nämnda tjänsten. Detta är ett avtal som föreskrivs i dataskyddslagen och som garanterar att det endast behandlar personuppgifterna för våra webbplatsbesökare i enlighet med våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

Google-annonser
Webbplatsoperatören använder Google Ads. Google Ads är ett program för onlineannonsering från Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Med Google Ads kan vi visa annonser i Googles sökmotor eller på tredje parts webbplatser när användaren skriver in vissa sökord i Google (sökordsinriktning). Dessutom kan riktade annonser visas baserat på de användardata som finns tillgängliga hos Google (t.ex. platsdata och intressen) (målgruppsinriktning). Som webbplatsoperatör kan vi utvärdera dessa data kvantitativt genom att t.ex. analysera vilka sökord som ledde till att våra annonser visades och hur många annonser som ledde till motsvarande klick.

Användningen av denna tjänst baseras på ditt samtycke i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a GDPR och § 25 para. 1 TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här: https://policies.google.com/privacy/frameworks och https://privacy.google.com/businesses/controllertermer/mccs/.

Företaget är certifierat i enlighet med ”EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF är ett avtal mellan Europeiska unionen och USA som syftar till att säkerställa efterlevnaden av europeiska dataskyddsstandarder för databehandling i USA. Varje företag som är certifierat enligt DPF förbinder sig att följa dessa dataskyddsstandarder. Ytterligare information om detta kan erhållas från leverantören på följande länk: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participantsearch/participant- detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Ads Remarketing
Denna webbplats använder funktionerna för Google Ads Remarketing. Leverantör är Google Irland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Med Google Ads Remarketing kan vi tilldela personer som interagerar med vårt onlineerbjudande till specifika målgrupper för att därefter visa dem intressebaserad reklam i Googles annonsnätverk (remarketing eller retargeting).

Dessutom kan de reklammålgrupper som skapas med Google Ads Remarketing kopplas till Googles enhetsöverskridande funktioner. På så sätt kan intressebaserade, personliga
reklambudskap som har anpassats till dig beroende på din tidigare användning och ditt
surfbeteende på en slutenhet (t.ex. mobiltelefon) också visas på en annan av dina slutenheter (t.ex. surfplatta eller dator).

Om du har ett Google-konto kan du invända mot personligt anpassad reklam genom att klicka på följande länk: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Användningen av denna tjänst baseras på ditt samtycke i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a GDPR och § 25 para. 1 TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.
Ytterligare information och bestämmelser om dataskydd finns i Googles sekretesspolicy på: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Företaget är certifierat i enlighet med ”EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF är ett avtal mellan Europeiska unionen och USA som syftar till att säkerställa efterlevnaden av europeiska dataskyddsstandarder för databehandling i USA. Varje företag som är certifierat enligt DPF förbinder sig att följa dessa dataskyddsstandarder. Ytterligare information om detta kan erhållas från leverantören på följande länk: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participantsearch/participant- detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Målgruppsbildning med kundmatchning
Vi använder bland annat Google Ads Remarketing kundmatchning för att skapa målgrupper. Här överför vi vissa kunddata (t.ex. e-postadresser) från våra kundlistor till Google. Om de aktuella kunderna är Google-användare och finns med i deras Google
konto kommer de att visas lämpliga reklammeddelanden inom Googles nätverk (t.ex. på
YouTube, Gmail eller i sökmotorn).

Google spårning av konvertering
Denna webbplats använder Google Conversion Tracking. Leverantören är Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Med hjälp av Googles conversion tracking kan Google och vi se om användaren har utfört vissa handlingar. Vi kan t.ex. analysera vilka knappar på vår webbplats som har klickats på hur ofta och vilka produkter som har visats eller köpts särskilt ofta. Denna information används för att skapa konverteringsstatistik. Vi tar reda på det totala antalet användare som har klickat på våra annonser och vilka åtgärder de har vidtagit. Vi får ingen information med vilken vi kan identifiera användaren personligen. Google använder själv cookies eller jämförbara igenkänningstekniker för identifiering.

Användningen av denna tjänst baseras på ditt samtycke i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a GDPR och § 25 para. 1 TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Mer information om Google Conversion Tracking hittar du i Googles sekretesspolicy:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Företaget är certifierat i enlighet med ”EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF är ett avtal mellan Europeiska unionen och USA som syftar till att säkerställa efterlevnaden av europeiska dataskyddsstandarder för databehandling i USA. Varje företag som är certifierat enligt DPF förbinder sig att följa dessa dataskyddsstandarder. Ytterligare information om detta kan erhållas från leverantören på följande länk: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participantdetail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Meta Pixel (tidigare Facebook Pixel)
Denna webbplats använder Facebook/Meta visitor action pixel för att mäta konverteringar. Leverantören av denna tjänst är Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Enligt Facebook överförs dock de insamlade uppgifterna även till USA och andra tredjeländer.

Detta gör det möjligt att spåra beteendet hos besökare på webbplatsen efter att de har
omdirigerats till leverantörens webbplats genom att klicka på en Facebook-annons. På så sätt kan Facebook-annonsernas effektivitet utvärderas för statistik- och marknadsundersökningsändamål och framtida annonseringsåtgärder optimeras.
De insamlade uppgifterna är anonyma för oss som operatör av denna webbplats; vi kan inte dra några slutsatser om användarens identitet. Uppgifterna lagras och behandlas dock av Facebook så att en anslutning till respektive användarprofil är möjlig och Facebook kan använda uppgifterna för sina egna reklamändamål i enlighet med Facebooks policy för dataanvändning (https://de-de.facebook.com/about/privacy/).
Detta gör det möjligt för Facebook att placera annonser på Facebook-sidor och utanför Facebook. Denna användning av uppgifterna kan inte påverkas av oss som webbplatsoperatör.

Användningen av denna tjänst baseras på ditt samtycke i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a GDPR och § 25 para. 1 TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Vi använder den avancerade matchningsfunktionen inom metapixlarna.

Med avancerad matchning kan vi överföra olika typer av uppgifter (t.ex. bostadsort, delstat, postnummer, hashade e-postadresser, namn, kön, födelsedatum eller telefonnummer) om våra kunder och potentiella kunder som vi samlar in via vår webbplats till Meta (Facebook). Denna aktivering gör att vi kan skräddarsy våra reklamkampanjer på Facebook ännu mer exakt för personer som är intresserade av våra erbjudanden. Dessutom förbättrar den utökade synkroniseringen tilldelningen av webbplatsomvandlingar och utökar anpassade målgrupper.

I den mån personuppgifter samlas in på vår webbplats med hjälp av det verktyg som beskrivs här och överförs till Facebook, är vi och Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland gemensamt ansvariga för denna databehandling (art. 26 GDPR). Det gemensamma ansvaret begränsas uteslutande till insamlingen av uppgifterna och dess överföring till Facebook. Den behandling som Facebook utför efter vidarebefordran är inte en del av det gemensamma ansvaret. De skyldigheter som åligger oss gemensamt har fastställts i ett avtal om gemensam behandling. Avtalstexten finns på:
https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Enligt detta avtal är vi ansvariga för att tillhandahålla dataskyddsinformation vid användning av Facebook-verktyget och för säker implementering av verktyget på vår webbplats i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Facebook ansvarar för datasäkerheten i Facebook-produkter.
Du kan hävda registrerades rättigheter (t.ex. begäran om information) angående de uppgifter som behandlas av Facebook direkt med Facebook. Om du vänder dig till oss med dina rättigheter som registrerad är vi skyldiga att vidarebefordra dem till Facebook.
Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum och https://de-en.facebook.com/help/566994660333381.

Mer information om hur du skyddar din integritet finns i Facebooks dataskyddsinformation: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Du kan också aktivera remarketingfunktionen ”Custom Audiences” i inställningarna för
Annonser under https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screenhttps://de. Du måste vara inloggad på Facebook för att kunna göra detta.

Om du inte har ett Facebook-konto kan du se användningsbaserad reklam från Facebook på webbplatsen för European Interactive Digital Advertising Alliance
avaktivera: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Företaget är certifierat i enlighet med ”EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF är ett avtal mellan Europeiska unionen och USA som syftar till att säkerställa efterlevnaden av europeiska dataskyddsstandarder för databehandling i USA. Varje företag som är certifierat enligt DPF förbinder sig att följa dessa dataskyddsstandarder. Ytterligare information om detta kan erhållas från leverantören på följande länk: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participantsearch/participant- detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

 

API för konvertering på Facebook
Vi har integrerat Facebook Conversion API på denna webbplats. Leverantören av denna tjänst är Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Enligt Facebook överförs dock de insamlade uppgifterna även till USA och andra tredjeländer.
Facebook Conversion API gör det möjligt för oss att registrera webbplatsbesökarens interaktioner med vår webbplats och vidarebefordra dem till Facebook för att förbättra reklamprestanda på Facebook.

I synnerhet registreras tidpunkten för samtalet, den webbplats som besöks, din IP-adress och din användaragent samt alla andra specifika uppgifter (t.ex. köpta produkter, varukorgens värde och valuta). En fullständig översikt över vilka uppgifter som kan samlas in hittar du här:
https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/conversions-api/parameters.

Användningen av denna tjänst baseras på ditt samtycke i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a GDPR och § 25 para. 1 TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

I den mån personuppgifter samlas in på vår webbplats med hjälp av det verktyg som beskrivs här och överförs till Facebook, är vi och Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland gemensamt ansvariga för denna databehandling (art. 26 GDPR). Det gemensamma ansvaret begränsas uteslutande till insamlingen av uppgifterna och dess överföring till Facebook. Den behandling som Facebook utför efter vidarebefordran är inte en del av det gemensamma ansvaret. De skyldigheter som åligger oss gemensamt har fastställts i ett avtal om gemensam behandling. Avtalstexten finns på: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Enligt detta avtal är vi ansvariga för att tillhandahålla dataskyddsinformation vid användning av Facebook-verktyget och för säker implementering av verktyget på vår webbplats i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Facebook ansvarar för datasäkerheten i Facebook-produkter.
Du kan hävda registrerades rättigheter (t.ex. begäran om information) angående de uppgifter som behandlas av Facebook direkt med Facebook. Om du vänder dig till oss med dina rättigheter som registrerad är vi skyldiga att vidarebefordra dem till Facebook.

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum och https://de-en.facebook.com/help/566994660333381.

Mer information om hur du skyddar din integritet finns i Facebooks dataskyddsinformation: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Företaget är certifierat i enlighet med ”EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF är ett avtal mellan Europeiska unionen och USA som syftar till att säkerställa efterlevnaden av europeiska dataskyddsstandarder för databehandling i USA. Varje företag som är certifierat enligt DPF förbinder sig att följa dessa dataskyddsstandarder. Ytterligare information om detta kan erhållas från leverantören på följande länk: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participantsearch/participant- detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Behandling av order
Vi har ingått ett databehandlingsavtal (DPA) för användningen av den ovan nämnda tjänsten. Detta är ett avtal som föreskrivs i dataskyddslagen och som garanterar att det endast behandlar personuppgifterna för våra webbplatsbesökare i enlighet med våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

Anpassade målgrupper på Facebook
Vi använder Facebook Custom Audiences. Leverantören av denna tjänst är Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland.

När du besöker eller använder våra webbplatser och appar, utnyttjar våra kostnadsfria eller betalda erbjudanden, överför data till oss eller interagerar med vårt företags Facebook-innehåll, samlar vi in dina personuppgifter. Om du ger oss ditt samtycke till att använda Facebook Custom Audiences överför vi dessa uppgifter till Facebook, som Facebook kan använda för att visa lämplig reklam för dig. Dina uppgifter kan också användas för att definiera målgrupper (lookalike audiences).

Facebook behandlar dessa uppgifter som vår processor. Mer information finns i Facebooks användaravtal: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience.

Användningen av denna tjänst baseras på ditt samtycke i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a GDPR och § 25 para. 1 TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience och
https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Företaget är certifierat i enlighet med ”EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF är ett avtal mellan Europeiska unionen och USA som syftar till att säkerställa efterlevnaden av europeiska dataskyddsstandarder för databehandling i USA. Varje företag som är certifierat enligt DPF förbinder sig att följa dessa dataskyddsstandarder. Ytterligare information om detta kan erhållas från leverantören på följande länk: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participantsearch/participant- detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

6. Plugins och verktyg
YouTube
På denna webbplats bäddas videor in från webbplatsen YouTube. Operatör av webbplatsen är Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

När du besöker en av våra webbplatser där YouTube är integrerat upprättas en anslutning till YouTube-servrarna. YouTube-servern informeras om vilka av våra sidor du har besökt. YouTube kan dessutom lagra olika cookies på din slutenhet eller använda jämförbar teknik för att känna igen dig (t.ex. fingeravtryck på enheten). På så sätt kan YouTube få information om besökare på denna webbplats. Denna information används bland annat för att registrera
videostatistik, förbättra användarvänligheten och förhindra bedrägeriförsök.
Om du är inloggad på ditt YouTube-konto gör du det möjligt för YouTube att koppla ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

Användningen av YouTube är av intresse för en tilltalande presentation av våra onlineerbjudanden. Detta utgör ett legitimt intresse i den mening som avses i art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Om ett motsvarande samtycke har begärts utförs behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 para. 1 lit. a GDPR och § 25 para. 1 TTDSG, i den mån samtycket inkluderar lagring av cookies eller tillgång till information i användarens terminalenhet (t.ex. enhets fingeravtryck) i den mening som avses i TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Ytterligare information om hanteringen av användardata finns i YouTubes sekretesspolicy på: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Företaget är certifierat i enlighet med ”EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF är ett avtal mellan Europeiska unionen och USA som syftar till att säkerställa efterlevnaden av europeiska dataskyddsstandarder för databehandling i USA. Varje företag som är certifierat enligt DPF förbinder sig att följa dessa dataskyddsstandarder. Ytterligare information om detta kan erhållas från leverantören på följande länk: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participantdetail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Fonts (lokal hosting)
Denna webbplats använder så kallade Google Fonts, som tillhandahålls av Google, för standardiserad visning av teckensnitt. Google-teckensnitten installeras lokalt. Det finns ingen anslutning till Googles servrar.

Mer information om Google Fonts hittar du här
https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles integritetspolicy:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Adobe-teckensnitt
Denna webbplats använder webbteckensnitt från Adobe för standardiserad visning av vissa teckensnitt. Leverantören är Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

När du besöker denna webbplats laddar din webbläsare de nödvändiga teckensnitten direkt från Adobe för att visa dem korrekt på din enhet. I samband med detta upprättar din webbläsare en anslutning till Adobes servrar i USA. Som ett resultat blir Adobe medvetet om att denna webbplats har öppnats via din IP-adress. Enligt Adobe lagras inga cookies när teckensnitten tillhandahålls.

Uppgifterna lagras och analyseras på grundval av artikel 6.1 lit. f i GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av en enhetlig presentation av typsnittet på sin webbplats. Om ett motsvarande samtycke har begärts sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.1 a GDPR och § 25.1 TTDSG, i den mån samtycket omfattar lagring av cookies eller åtkomst till information i användarens terminalutrustning (t.ex. fingeravtryck) i den mening som avses i
TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information hittar du här: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.
För mer information om Adobe Fonts
på: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Du hittar Adobes integritetspolicy här
på: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Företaget är certifierat i enlighet med ”EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF är ett avtal mellan Europeiska unionen och USA som syftar till att säkerställa efterlevnaden av europeiska dataskyddsstandarder för databehandling i USA. Varje företag som är certifierat enligt DPF förbinder sig att följa dessa dataskyddsstandarder. Ytterligare information om detta kan erhållas
från leverantören på följande länk: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participantdetail?contact=true&id=a2zt0000000TNo9AAG&status=Active

 

7. Ljud- och videokonferenser
Behandling av uppgifter
Vi använder bland annat verktyg för onlinekonferenser för att kommunicera med våra kunder. De enskilda verktyg vi använder listas nedan. Om du kommunicerar med oss via video- eller ljudkonferens via internet, kommer dina personuppgifter att samlas in och behandlas av oss och leverantören av respektive konferensverktyg.

Konferensverktygen samlar in alla uppgifter som du lämnar in för att använda verktygen (epostadress och/eller telefonnummer). Dessutom behandlar konferensverktygen konferensens varaktighet, start och slut (tid) för deltagande i
Konferens, antal deltagare och annan ”kontextuell information” med anknytning till kommunikationsprocessen (metadata).

Dessutom behandlar leverantören av verktyget alla tekniska data som krävs för att hantera onlinekommunikation. Hit hör framför allt IP-adresser, MAC-adresser, enhets-ID, enhetstyp, operativsystemets typ och version, klientversion, kameratyp, mikrofon eller högtalare samt typ av anslutning.

Om innehåll utbyts, laddas upp eller tillhandahålls på något annat sätt inom verktyget lagras det också på verktygsleverantörens servrar. Sådant innehåll omfattar i synnerhet molninspelningar, chatt-/instantmeddelanden, röstmeddelanden, uppladdade foton och videor, filer, whiteboards och
annan information som delas när du använder tjänsten.

Observera att vi inte har full kontroll över databehandlingen i de verktyg som används. Våra alternativ bestäms till stor del av respektive leverantörs företagspolicy. Ytterligare information om databehandling av konferensverktygen finns i dataskyddsdeklarationerna för de använda verktygen, som vi har listat under denna text.

Syfte och rättslig grund
Konferensverktygen används för att kommunicera med potentiella eller befintliga avtalspartners eller för att erbjuda vissa tjänster till våra kunder (art. 6.1 b GDPR). Dessutom används verktygen för att generellt förenkla och påskynda kommunikationen med oss eller vårt företag (berättigat intresse enligt art. 6 avsn. 1 lit. f i GDPR). Om samtycke har begärts används de aktuella verktygen på grundval av detta samtycke; samtycket kan när som helst återkallas med verkan för framtiden.

Lagringstid
De uppgifter som samlas in direkt av oss via video- och konferensverktygen raderas från våra system så snart du ber oss att radera dem, återkallar ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagringen inte längre gäller. Lagrade cookies finns kvar på din slutenhet tills du tar bort dem. Obligatoriska lagstadgade lagringsperioder förblir opåverkade.

Vi har inget inflytande över lagringstiden för dina uppgifter, som lagras av operatörerna av konferensverktygen för deras egna ändamål. För mer information, vänligen kontakta operatörerna av konferensverktygen direkt.

Använda konferensverktyg
Vi använder följande konferensverktyg:

Microsoft Teams
Vi använder Microsoft Teams. Leverantören är Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irland. Detaljer om databehandling finns i Microsofts sekretesspolicy
Lag: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Företaget är certifierat i enlighet med ”EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF är ett avtal mellan Europeiska unionen och USA som syftar till att säkerställa efterlevnaden av europeiska dataskyddsstandarder för databehandling i USA. Varje företag som är certifierat enligt DPF förbinder sig att följa dessa dataskyddsstandarder. Ytterligare information om detta kan erhållas från leverantören på följande länk: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participantdetail?contact=true&id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active

 

Behandling av order
Vi har ingått ett databehandlingsavtal (DPA) för användningen av den ovan nämnda tjänsten. Detta är ett avtal som föreskrivs i dataskyddslagen och som garanterar att det endast behandlar personuppgifterna för våra webbplatsbesökare i enlighet med våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

Vår närvaro i sociala medier
Denna integritetspolicy gäller för följande sociala medier

Databehandling av sociala nätverk
Vi har offentligt tillgängliga profiler på sociala nätverk. De enskilda sociala nätverk som vi använder listas nedan.

Sociala nätverk som Facebook, X etc. kan i allmänhet analysera ditt användarbeteende på ett omfattande sätt när du besöker deras webbplats eller en webbplats med integrerat innehåll från sociala medier (t.ex. gilla-knappar eller reklambanners). Genom att besöka våra sociala medier utlöses många dataskyddsrelevanta bearbetningsoperationer. I detalj:

Om du är inloggad på ditt sociala mediekonto och besöker vår närvaro på sociala medier, kan operatören av den sociala medieportalen tilldela detta besök till ditt användarkonto. Dina personuppgifter kan dock också samlas in om du inte är inloggad eller inte har ett konto hos respektive sociala medieportal. I detta fall sker denna datainsamling till exempel via cookies som lagras på din slutenhet eller genom att registrera din IP-adress.

Med hjälp av de uppgifter som samlas in på detta sätt kan operatörerna av de sociala medieportalerna skapa användarprofiler där dina preferenser och intressen lagras. På så sätt kan intressebaserad reklam visas för dig inom och utanför respektive sociala medienärvaro. Om du har ett konto hos respektive socialt nätverk kan den intressebaserade reklamen visas på alla enheter där du är inloggad eller var inloggad.

Observera också att vi inte kan spåra alla behandlingar på sociala medieportaler. Beroende på leverantör kan därför ytterligare bearbetningsoperationer utföras av operatörerna av de sociala medieportalerna. För mer information, se användarvillkoren och dataskyddsbestämmelserna för respektive sociala
medieportaler.

Rättslig grund
Vår närvaro på sociala medier syftar till att säkerställa en så bred närvaro som möjligt på Internet. Detta är ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6.1 f GDPR. De analysprocesser som initieras av de sociala nätverken kan baseras på olika rättsliga grunder, som måste anges av operatörerna av de sociala nätverken (t.ex. samtycke i den mening som avses i artikel 6.1 lit. a i GDPR).

Ansvarig part och hävdande av rättigheter
Om du besöker en av våra sociala medier (t.ex. Facebook) är vi gemensamt ansvariga med operatören av den sociala medieplattformen för de databehandlingsåtgärder som utlöses under detta besök. Du kan utöva dina rättigheter (information, rättelse, radering, begränsning av behandling, dataportabilitet och klagomål) både gentemot oss och gentemot operatören av
respektive sociala medieportal (t.ex. gentemot Facebook). Facebook).

Observera att vi, trots det gemensamma ansvaret med de sociala mediernas portaloperatörer, inte har fullt inflytande över de sociala mediernas databehandlingsförfaranden. Våra alternativ bestäms till stor del av respektive leverantörs företagspolicy.

Lagringstid
De uppgifter som samlas in direkt av oss via sociala medier raderas från våra system så snart du ber oss att radera dem, återkallar ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagringen inte längre gäller. Lagrade cookies finns kvar på din slutenhet tills du tar bort dem. Obligatoriska rättsliga bestämmelser – i synnerhet
lagringsperioder – förblir opåverkade.

Vi har inget inflytande över lagringstiden för dina uppgifter, som lagras av operatörerna av de sociala nätverken för deras egna ändamål. Vänligen kontakta operatörerna av de sociala nätverken direkt (t.ex. i deras integritetspolicy, se
nedan).

Dina rättigheter
Du har rätt att när som helst kostnadsfritt få information om ursprung, mottagare och syfte med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att göra invändningar, rätt till dataportabilitet och rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten. Vidare kan du begära rättelse, blockering, radering och, under vissa omständigheter, begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Sociala nätverk i detalj

Facebook
Vi har en profil på Facebook. Leverantören av denna tjänst är Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (nedan kallad Meta). Enligt Meta överförs de insamlade uppgifterna även till USA och andra tredjeländer.

Vi har ingått ett gemensamt personuppgiftsbiträdesavtal (Controller Addendum) med Meta. Detta avtal specificerar vilka databehandlingsåtgärder vi eller Meta är ansvariga för när du besöker vår Facebook-sida. Du kan ladda ner detta avtal på följande länk https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Du kan själv anpassa dina annonsinställningar i ditt användarkonto. Klicka på följande länk och logga in för att göra detta en: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum och https://de-en.facebook.com/help/566994660333381.

Mer information finns i Facebooks integritetspolicy:
https://www.facebook.com/about/privacy/.

Företaget är certifierat i enlighet med ”EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF är ett avtal mellan Europeiska unionen och USA som syftar till att säkerställa efterlevnaden av europeiska dataskyddsstandarder för databehandling i USA. Varje företag som är certifierat enligt DPF förbinder sig att följa dessa dataskyddsstandarder. Ytterligare information om detta kan erhållas
från leverantören på följande länk: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participantsearch/participant- detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Instagram
Vi har en profil på Instagram. Leverantören av denna tjänst är Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.
Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://privacycenter.instagram.com/policy/ och https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Detaljer om hur de hanterar dina personuppgifter finns i Instagrams integritetspolicy: https://privacycenter.instagram.com/policy/.

Företaget är certifierat i enlighet med ”EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF är ett avtal mellan Europeiska unionen och USA som syftar till att säkerställa efterlevnaden av europeiska dataskyddsstandarder för databehandling i USA. Varje företag som är certifierat enligt DPF förbinder sig att följa dessa dataskyddsstandarder. Ytterligare information om detta kan erhållas
från leverantören på följande länk: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participantsearch/participant- detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

LinkedIn
Vi har en profil på LinkedIn. Leverantören är LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland. LinkedIn använder reklamcookies.

Om du vill avaktivera cookies för LinkedIn-annonsering, vänligen använd följande länk: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här https://www.linkedin.com/legal/l/dpa och https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Detaljer om hur de hanterar dina personuppgifter finns i LinkedIns integritetspolicy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

YouTube
Vi har en profil på YouTube. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Detaljer om hur de hanterar dina personuppgifter finns i sekretesspolicyn för YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Företaget är certifierat i enlighet med ”EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF är ett avtal mellan Europeiska unionen och USA som syftar till att säkerställa efterlevnaden av europeiska dataskyddsstandarder för databehandling i USA. Varje företag som är certifierat enligt DPF förbinder sig att följa dessa dataskyddsstandarder. Ytterligare information om detta kan erhållas från leverantören på följande länk: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participantsearch/participant- detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active